Rules of the game in Catalan – Reglament

Introducció

A Clash of Decks ens convertim en un Senyor-Mag supervivent de l’Arxipèleg d’Erret, un territori on centenars d’illes estan connectades les unes amb les altres per enormes ponts. Aquests ponts van ser en altres temps la grandesa i la prosperitat de l’Arxipèleg i van permetre un pròsper comerç entre les illes. Les riqueses de l’Arxipèleg, les quals transitaven pels ponts, oferien a tots els habitants una vida de confort i sense preocupacions. Però avui dia, l’excés de població, la manca de recursos naturals i l’autoestima cega dels Senyors-Mags, han creat un desequilibri cataclísmic a l’Arxipèleg d’Erret. No hi ha dia que la terra no s’esquinci i les aigües s’empassin les illes més fràgils. Els Senyors-Mag lluiten pel control de les illes més altes i més segures de l’Arxipèleg. Per sobreviure en aquestes terres hostils, haurem de creuar els ponts i lluitar contra altres Senyors-Mag per apropiar-nos de les seves terres.

Preparació

Cada jugador rep un carta Bastion/Fort. Poseu les 2 cartes Pont a l’àrea de joc.

Abans de començar una partida a Clash of Decks, cal escollir el format i el mode de joc que es jugarà.

Escull el mode Solitari si només jugaràs tu. Si jugaràs amb una alta persona escull el mode Duel. Properament estaran disponibles altres modes adicionals (Cooperatiu, 2v2, Free-for-all, Legacy…).

Escull el format: Preconstruït, Draft o Construït. Nota: si jugues en mode Solitari, no pots escollir el format Construït.

PRECONSTRUÏT:
Recomanat per a les primeres partides. Cada jugador selecciona una de les cuatre baralles preconstruïdes. Si estàs jugant al mode Solitari, les cartes de les tres baralles restants formaran la baralla de l’autòmat. Només necessites una còpia de l’Starter Kit pel format Preconstruït. A continuació hi ha les llistes per a les 4 baralles preconstruïdes:

 • DECK 1 : ANNIHILATION, BARON, BOOM!, BRUTE, CARAPACE, PARTISAN, REVENANT, TROLL
 • DECK 2 : ABOMINATION, ALPHA, COMBUSTION, LIEUTENANT, MICROCTOPUS, OGRE, SCRIBE, SHAMAN
 • DECK 3 : BRIGAND, DISCIPLE, GNOME, GRRR, MARTYR, METEORITE, PARASITE, VORTEX
 • DECK 4 : ABERRATION, ASSASSIN, CARNIVORE, CYCLONE, MACHINE, MUTANT, REPTILE, ZOMBIE

DRAFT:
Recomanat després d’haver provat cadascuna de les baralles preconstruïdes. Barreja totes les cartes i fes una pila per robar. Revela les 4 primeres cartes i el jugador A n’escull una d’elles. Seguidament, el jugador B n’escull 2 de les 3 disponibles. Finalment, el jugador A, es queda amb la carta restant. Repetiu el procés, però aquesta vegada el jugador B escull la primera carta. Repetiu-ho alternant el jugador A i B fins que cadascú tingui 8 cartes a la mà. Només es necessita una única còpia de l’Starter Kit pel format Draft.

CONSTRUÏT:
El format constuït està destinat als jugadors amb més experiència que dominen perfectament les mecàniques del joc i les sinèrgies de les habilitats especials. Abans de començar la partida, cadascú ha de preparar la seva pròpia baralla seleccionant 10 cartes de les disponibles. El jugador A li mostra al jugador B la seva baralla i aquest escull una carta per eliminar-la de la partida. Seguidament el jugador B li mostra al jugador A per eliminar dues cartes de la partida. Finalment el jugador B n’elimina una altra de la baralla del jugador A. En aquest moment cadascú hauria de tenir una baralla de 8 cartes. Es necessita una còpia per persona de l’Starter Kit per jugar en aquest format.

Els jugadors barregen les seves cartes, formant així la seva mà i posaran la carta Bastion a l’extrem esquerre. Llenceu una moneda per veure qui comença. Aquest jugador tindrà 6 punts de manà en el seu primer torn.

Desenvolupament de la Partida

Els jugadors aniran alternant torns al llarg de la partida.
Un torn està dividit en 3 Fases:

Fase 1- Generació de Manà

El jugador genera tant Manà com el nombre de cartes que tingui a la mà (inclosa la carta Bastion/Fort). El Manà s’utilitza per pagar el cost de les cartes durant la fase d’Invocació.

Fase 2 – Invocació

El jugador pot gastar el Manà generat durant la fase 1 per jugar cartes de la seva mà. Un jugador només pot jugar les 4 cartes de més a l’esquerra (ignorant la carta Bastion/Fort).

El cost de Manà per cada carta està indicat a la cantonada superior esquerra. El Manà que no es gasta durant un torn, es perd. Un jugador no pot gastar més Manà que el generat durant la fase anterior.

El joc consisteix en dos camins. Quan es juga una carta, el jugador escull en quin camí l’ubica.

Els jugadors només poden invocar criatures en el seu reialme: el jugador A posa les seves cartes a l’esquerra de les cartes Pont i el jugador B posa les seves a la dreta. No hi ha un límit en el nombre de cartes a cada camí. Una criatura convocada passa de la mà del jugador a l’àrea de joc, boca amunt, en el camí escollit, darrere de les altres criatures ja jugades. La carta roman en joc fins que no és destruïda.

Fase 3 – Assalt

Una criatura disposa de Punts de Vida i un Valor d’Atac.

Una criatura no pot atacar en el mateix torn que entra en joc. Cada criatura controlada per un jugador, infligeix el seu Valor d’Atac a la critaura adversària. Les criatures s’activen automàticament en un ordre predeterminat: primer, les del camí superior i després les del camí inferior, començant per la més llunyana i avançant cap a la més propera al Pont.

Quan una criatura ha rebut, com a mínim, tants danys com Punts de Vida tingui, la criatura queda destruïda. Aquesta criatura absorbeix la totalitat del dany de l’atac i torna a la mà del jugador a l’extrem dret.

Aleshores, es desplacen totes les criatures un espai en direcció al Pont per cobrir el buit deixat. Els Punts de Vida de les criatures es regeneren al final del torn.

Durant un assalt, una criatura infligeix el seu Valor d’Atac a la criatura advesària més propera en el mateix camí. Si no hi ha cap criatura que s’oposi a l’atac, aleshores, la criatura infligeix el dany directament al Bastion/Fort de l’adversari.

Quan un Bastion/Fort pateix danys, es desplaça la carta tants espais cap a la dreta de la mà del jugador com danys hagi rebut.

Quan la carta Bastion/Fort arriba a l’extrem dret de la mà d’un jugador, aquesta queda destruïda: es gira la carta al costat Fort i es retorna a l’extrem esquerra de la mà del propi jugador. Els danys adicionals rebuts pel Bastion no repercuteixen sobre el Fort, es perden. Quan una carta Fort arriba a l’extrem dret de la mà del jugador, aquest jugador perd la partida.

Final de la Partida

La partida s’acaba quan una carta Fort arriba a l’extrem dret de la mà d’un jugador. L’adversari es declara guanyador de la partida.

Guia de Referència

Les criatures posades en joc romanen actives fins que no siguin destruïdes.

Una carta Incantation pot ser jugada durant la fase d’Invocació i durant la fase d’Assalt. Una Incantation pot atacar a qualsevol criatura la qual patirà l’efecte immediat un cop la carta hagi estat jugada. Llavors, retorna la carta Incantation a l’extrem dret de la mà del seu propietari.

Llista d’Habilitats Especials

Aquestes icones representen les habilitats especials d’algunes criatures. Aquestes hablitats especials només es poden utilitzar quan la criatura està en joc.

Splash (Esquitx) : La criatura objectiu i la criatura situada a la mateixa posició del camí adjacent pateixen el dany de l’atac (al complet, sense dividir-lo).

Perforation (Perforació) : La criatura objectiu i a la criatura situada al seu darrere, en el mateix camí (Excepte al Bastion/Fort) pateixen el dany de l’atac (al complet, sense dividir-lo).

Rage (Ira) : Pot atacar a les criatures adversàries (a excepció del Bastion/Fort) en el torn que entra en joc.

Protection (Protecció) : A cada torn, redueix a 0 el dany causat pel primer atac rebut.

Indestructible (Indestructible) : No pateix cap efecte o dany d’una carta Incantation.

Berserk (Guerrer) : Cada vegada que aquesta criatura ataca i destrueix una criatura rival, ataca de nou.

Sprint (Esprint) : Cada vegada que aquesta criatura ataca, primer es desplaça fins a la posició més propera al Pont. L’atac infligirà el seu dany base + el nombre de posicions que ha avançat prèviament.

Aura (Aura) : La criatura adjacent es beneficia d’aquesta habilitat especial.

Mode Solitari – Joc ràpid

El mode Solitari de Clash of Decks et permet jugar sol contra l’Automa, bé sigui una partida ràpida o una partida personalitzada. Aplica totes les regles del joc base. Si les regles del joc base i les regles del mode solitari entren en conflicte, aplica sempre les normes del mode solitari.

Preparació

Rep una carta Bastion/Fort.

Posa les dues cartes Pont a l’àrea de joc i remena les 32 cartes en una pila.

Seguidament, revela les 4 primeres cartes de la pila i escull-ne una. L’Autòmat obté les 3 cartes restants. Repeteix-ho fins que tinguis una mà de 8 cartes i l’Autòmat una pila de 24.

Barreja les teves 8 cartes i ubica la carta Bastion a l’extrem esquerre de la teva mà.

Remena les 24 cartes de l’Autòmat i forma una pila boca avall. Ubica una carta Bastion al final d’aquesta pila. Jugues tu primer i, per aquest primer torn, només generaràs 6 punts de Manà.

Desenvolupament de la Partida:

El teu torn es desenvolupa de la mateixa manera que en el joc base. Quan el teu torn acaba, comença el de l’Autòmat:

Fase 1: Regeneració de Manà

Per les partides ràpides, l’Autòmat disposa d’una quantitat fixa de 6 punts de Manà més 1 punt per cada criatura que tinguis en joc.

Fase 2: Invocació

Mostra la primera carta de la pila de l’Autòmat i posa-la al seu Reialme, en el camí superior, rere les criatures en joc.

Si el valor total de les cartes invocades aquest torn no iguala o supera el valor total de Manà de l’Autòmat, mostra la següent carta de la seva pila i posa-la al seu el Reialme en el camí inferior, rere les criatures en joc.

Segueix invocant cartes, alternant entre el camí superior i el camí inferior, fins que el valor total de les cartes invocades per l’Autòmat iguali o superi el seu Manà disponible.

Si l’Autòmat treu una carta Incantation, la carta ataca sistemàticament a la criatura adversària més propera al Pont del mateix camí. Si no hi ha cap objectiu per atacar, la carta Incantation no té cap efecte i es descarta a la pila de descart de l’Autòmat. Si una carta Incantation no té cap objectiu, l’Autòmat no gasta cap unitat de Manà. La pila de descart l’Autòmat es col.loca al costat de la seva baralla i està formada tant per les seves criatures destruïdes com per les Incatations utilizades.

Fase 3: Assalt

Despres que una criatura de l’Autòmat sigui destruïda o quan una Incantation entri en joc, descarteu aquesta carta. Quan l’Autòmat pateixi un atac d’una de les teves criatures, descarta tantes cartes de la pila de l’Autòmat com el valor total del dany infligit.

Quan la pila de l’Autòmat quedi buida i la carta Bastion sigui visible, gireu la carta al seu costat Fort. Llavors, agafeu i barregeu totes les cartes descartades de l’Autòmat per crear una nova pila que es posarà sobre la carta Fort.

Fi de la partida i condicions de victòria

El joc acaba quan s’arriba a una de les dues situations següents. La teva carta Fort arriba a l’extrem dret de la teva mà. L’Autòmat guanya immediatament la partida.

La pila de l’Autòmat s’esgota i la seva carta Fort queda visible. Llavors l’Autòmat juga un últim torn i, si superes aquest darrer torn, guanyes la partida.

Mode Solitari – Joc personalitzat

Adapta el nivell de dificultat de l’Autòmat y intenta arribar fins al nivell 5. Abans de començar una partida personalizada, és recomanable jugar unes quantes partides ràpides per aprendre i descobrir les regles i peculiaritats del mode solitari de Clash of Decks.

1/ Després del draft, selecciona el nivell de dificultat:

Fàcil: 1 punt de dificultat.

Mitjà: 2 punts de dificultat.

Difícil: 3 punts de dificultat.

Heroïc: 4 punts de dificultat.

Mític: 5 punts de dificultat.

2/ Personalitza l’Autòmat segons el nivell de dificultat escollit:

Determina la quantitat variable de Manà durant la fase Regeneració de Manà de l’Autòmat:

+1 Manà per cada criatura que tinguis en joc (+0 punts de dificultat).

+2 Manà per cada criatura que tinguis en joc (+2 punts de dificultat).

Determina la quantitat fixa de Manà durant la fase de Regeneració de Manà de l’Autòmat:

6 (+0 punts de dificultat).

7 (+1 punts de dificultat).

8 (+2 punts de dificultat).

9 (+3 punts de dificultat).

10 (+4 punts de dificultat).

Determina qui juga primer:

El jugador (+0 punts de dificultat).

l’Autòmat (+1 punt de dificultat).

Determina la resiliència de l’Autòmat:

Sense carta Bastion, l’Autòmat comença la partida directament amb el Fort (-1 punts de dificultat).

Amb la carta Bastion (+0 punts de dificultat).

Determina la resistència de I’Autòmat:

Els teus atacs a la pila de l’Autòmat causen tants danys com el valor total d’atac de les teves criatures (+0 punts de dificultat).

Els teus atacs a la pila de l’Autòmat es redueixen un punt de dany (+2 punts de dificultat).

Determina una habilitat especial única que tidran totes les criatures de l’Autòmat:

Cap (+0 punts de dificultat).

Splash (+1 punt de dificultat).

Perforation (+1 punt de dificultat).

Ira (+1 punt de dificultat).

Protection (+1 punt de dificultat).

Berserk (+1 punt de dificultat).

3/ I ara… A jugar!

Si tens cap pregunta o suggerència sobre les regles, ens pots contactar a: info@grammesedition.fr

FAQ – General

Puc jugar a Clash of Decks amb una única còpia de l’Starter Kit? Per jugar al mode Solitari i al mode Duel amb format draft, sí. Per jugar al mode Duel amb format construït, cadascú necessita la seva pròpia còpia de l’Starter Kit.

Si la criatura més pròxima al pont ha estat destruïda, cal moure la resta de criatures cap al pont o han de romandre on estan fins al final del torn? Quan una criatura és destruïda, la resta de criatures han de moure’s un espai en direcció al pont per tal d’omplir l’espai alliberat. La criatura destruïda retorna a la mà del seu propietari i la ubica el més a la dreta possible.

És possible no invocar criatures durant la fase d’Invocació? Sí, és posible no fer cap invocació, ja sigui per decisió pròpia o per falta de Manà.

Puc jugar totes les cartes de la meva mà (amb l’excepció de la carta Bastion/Fort)? No, has de conservar almenys una carta. Si l’única carta que et queda a la mà és la carta Bastion/Fort, es converteix en la carta de més a la dreta i automàticament perds la partida.

Atès que només puc jugar les 4 cartes de més a l’esquerra de la meva mà (sense comptar la carta Bastion/Fort), són les mateixes 4 cartes tota la fase d’Invocacions? o pel fet de jugar-ne una ja tinc accés a la següent? Quan una persona juga una carta durant la fase d’Invocacions, la seva 5a carta començant per l’esquerra passa a ser la 4a i, per tant, sí que pot jugar aquesta carta en la fase d’Invocacions actual, o en les posteriors si ho prefereix.

Puc jugar una carta entre dues cartes ja presents a la mateixa línia? No, quan una carta entra en joc en una línia, ha de ser darrere la carta més llunyana del pont, en última posició.

Si un atac a una criatura li inflingeix més danys que Punts de Vida té la criatura, l’excés s’ha d’assignar a la següent criatura de la línia o al Bastion/Fort? No, l’excés de danys es perd. Una criatura amb pocs Punts de Vida pot absorbir un atac de gran valor.

Quan jugo les cartes que són a l’esquerra del meu Bastion/Fort, automàticament es mou a cap a l’esquerra. Llavors, quan les criatures destruides tornen a la mà, tornen el més a la dreta possible. És això una mena de sistema de curació? Efectivament!

Com més criatures tinc en joc, menys punts de Manà tinc? Exactament, aquest sistema permet equilibrar el poder entre els jugadors i reajustar-lo contínuament.

Si un atac produeix més danys al Bastion que Punts de Vida que li queden, aquest excés de danys s’inflingeixen al Fort? No, l’excés de danys produït al Bastion no els rep el Fort.

Quan es pot jugar una carta d’Incantation ? Les cartes d’Incantation es poden jugar en qualsevol moment durant les fases d’Invocació i Assalt. Obligatòriament, en jugar una carta d’Incantation , s’ha d’escollir la criatura objectiu. La carta Incantation s’ha de mostrar en el moment que entra en joc, i retorna el més a la dreta possible de la mà del seu propietari, tan aviat com el seu efecte es resolgui.

Es possible jugar una carta d’Incantation més d’una vegada en un sol torn? Si actualment tens 5 o menys cartes a la mà (comptant el Bastion/Fort), és possible jugar cartes d’Incantation més d’una vegada per torn (mentre es disposi del suficient Manà).

Els Incantations segueixen les mateixes normes que les criatures, les quals només produeixen danys el torn següent d’haver entrat en joc? No, els efectes dels Incantations s’apliquen inmediatament.

Les habilitats especials són obligatóries? Sí, les habilitats especials s’apliquen automàticament i sistemàticament. Si poden ser aplicades, s’han de dur a terme.

Quan múltiples criatures són destruïdes simultàniament a causa de Splash o Perforation, en quin ordre retornen a la mà del seu propietari? El propietari d’aquestes cartes pot decidir l’ordre en el qual les cartes són retornades a la part dreta de la seva mà.

FAQ – Habilitats Especials

Si una criatura que disposa de l’habilitat d’atac Perforation o atac en Splash, ataca a una criatura que disposa de l’habilitat Protection, s’activa la Perforation o l’Splash? Sí, s’activa l’habilitat de la criatura, Perforation o Splash. Únicament s’anul·la el dany aplicat directament a la criatura, gràcies a l’habilitat Protection.

Una criatura pateix un atac d’una criatura enemiga amb l’habilitat Perforation. Si no hi ha cap criatura darrere d’aquesta, la Perforation produeix danys al Bastion/Fort? No, l’habilitat Perforation només produeix danys a criatures, mai al Bastion/Fort.

Si una criatura disposa de les habilitats Perforation i Splash, la Perforation afecta a la criatua de darrere de la que ha rebut l’Splash i no n’era l’objectiu? No, l’efecte de Perforation només danya la criatura situada darrere de la criatura objectiu de l’atac, sempre en el mateix camí.

Si no hi ha cap criatura al camí i la meva criatura ataca al Bastion/Fort, les habilitats Perforation o Splash s’activen? No, les habilitats Splash i Perforation només s’activen en criatures, mai en el Bastion/Fort.

L’habilitat Rage permet a una criatura atacar el Bastion/Fort en el mateix torn en el que la criatura entra en joc? No, l’habilitat Rage només permet atacar a les criatures enemigues en el torn que s’entra en joc, mai al Bastion/Fort.

Pot una criatura amb l’habilitat Indestructible ser objectiu d’un Incantation? Sí. Fins i tot, encara que no pateixi danys ni els seus efectes, una criatura amb l’habilitat Indestructible pot ser objectiu d’una carta de Incantation.

Si una criatura amb l’habilitat Sprint no és la més propera al pont, pot realitzar dos atacs per torn: el primer en entrar en joc i posteriorment el segon quan sigui el seu torn? No, una criatura amb l’habilitat Sprint només ataca un cop per torn.

Quan desapareix la bonificació d’atac atorgada per l’habilitat Sprint? La bonificació es manté activa fins al final de la fase d’Assalt, llavors desapareix.

Quan una criatura amb l’habilitat Berserk destrueix una criatura i no queden criatures enemigues en el seu camí, passa a atacar al Bastion/Fort? Sí, quan una criatura amb l’habilitat Berserk destrueix l’última criatura enemiga del seu camí, pot tornar a atacar. Per tant, pot apuntar al Bastion/Fort pel segon atac (excepte que la criatura just acabi d’entrar en joc durant aquest torn i el seu primer atac hagi estat possible gràcies a l’habilitat Rage).

Pot una criatura amb l’habilitat Berserk tornar a atacar quan destrueix el Bastion? No, l’habilitat Berserk només s’activa quan es destrueix una criatura, el Bastion no és una criatura.

Quan s’acaba el benefici de l’habilitat Aura que obté una criatura? El benefici de l’Aura es manté mentre la criatura amb l’habilitat estigui en joc. Quan la criatura canviï de posició o abandoni el terreny de joc, la criatura adjacent perd l’efecte obtingut per l’Aura.

La criatura amb l’habilitat Aura obté els beneficis d’aquesta habilitat per a si mateixa? No, la criatura per si mateixa no obté el benefici de l’habilitat. Només les dues criatures adjacents poden obternir-lo.

Translation : Àlex Moré (@JugadorInicial), Xavi Fitó, firefenix13

3 Comments

 1. Good morning,

  Thank you for translating into Catalan.

  I beg you to be so kind as to remove the Spanish flags from your web web. The Spaniards invaded Catalonia, and at the moment they are trying to extinguish our own language, Catalan, and our culture. Putting up a Spanish flag is in very bad taste.

  Please do not: 2021/08/20/🇪🇸-reglament-catalan🇪🇸/

  The Catalan flag is: https://en.wikipedia.org/wiki/Senyera
  or https://en.wikipedia.org/wiki/Estelada

 2. jugadorinicialblog@gmail.com

  Hola Ramon, el tema emoji bandera catalana ho vam comentar amb la en Léandre, autor del joc i qui s’encarrega de validar tot el contingut, i el problema és que no existeix un emoji amb la senyera que sigui acceptat a nivell global i funcioni (o almenys quan ho vam mirar).

  Tan bon punt n’hi hagi un el canviarem. Mentrestant, o bé posem la bandera espanyola (per geolocalització) o quina altra proposta tindries?

  Salut i gràcies!

  • Hola i gràcies per contestar,

   Si no es pot posar la bandera catalana, es pot optar o per no posar cap, o potser la d’Andorra, que és idioma oficial, però el que no veig correcte, tal com estan les coses, és posar la bandera Espanyola tal com apareix al navegador i que he adjuntat a dalt. Semblen ganes de molestar, i a mi personalment em molesta, ho sento, però després de l’actuació del govern Espanyol l’1 d’octubre, hi ha molta gent que aquests colors els sentim com una agressió, igual que els cops que ens van donar.

   Esperant que pugueu fer alguna cosa, insisteixo que gràcies per la resposta i la traducció.

   Salutacions,