Rules of the game in Tchéque – Pravidla hry

Úvod

Jsi přežívající Vládce Čaroděj ze souostroví Erret. Jedná se o území, kde jsou stovky ostrovů navzájem propojeny obrovskými mosty. Díky mostům bylo kdysi souostroví majestátné a prosperující a obchod mezi ostrovy vzkvétal. Bohatství, které procházelo pouze přes tyto mosty, nabízelo všem obyvatelům pohodlný a bezstarostný život. Dnes však přelidnění, vyčerpání přírodních zdrojů a slepá chamtivost Vládců Čarodějů způsobily na souostroví Erret katastrofální nerovnováhu. Neuplyne den, aby se země neotevřela a moře nepohltilo ty nejkřehčí ostrovy. Vládci Čarodějové nyní bojují o kontrolu nad nejvyššími a nejbezpečnějšími ostrovy. Pro přežití na tomto nehostinném místě, musíte překonávat mosty a bojovat s ostatními Vládci Čaroději, abyste se zmocnili jejich území.

Příprava

Každý hráč obdrží kartu “Bastion/Fort”. Umístěte 2 karty “Most” na hrací plochu.

Před zahájením hry Clash of Deck si vyberte formát a herní režim, který chcete hrát.

Nejprve si vyberte herní režim: Sólo, pokud chcete hrát sami, nebo Duel, pokud chcete hrát se dvěma hráči. Brzy budou k dispozici další herní režimy (kooperativní, 2v2, všichni proti všem, legacy…).

Poté si vyberte formát hry: Předpřipravený, Volený, Vlastní. Poznámka: pokud hrajete v režimu Sólo, nemůžete zvolit formát Vlastní.

Předpřipravený: Tento formát doporučujeme pro vaše první hry. Každý hráč si vybere jeden ze čtyř připravených balíčků. Pokud hrajete v režimu Sólo, karty ze tří zbývajících balíčků tvoří balíček umělé inteligence. Pro formát Předpřipravený potřebujete pouze jednu kopii startovní sady. Níže jsou uvedeny seznamy pro 4 připravené balíčky:

  • DECK 1 : ANNIHILATION, BARON, BOOM!, BRUTE, CARAPACE, PARTISAN, REVENANT, TROLL
  • DECK 2 : ABOMINATION, ALPHA, COMBUSTION, LIEUTENANT, MICROCTOPUS, OGRE, SCRIBE, SHAMAN
  • DECK 3 : BRIGAND, DISCIPLE, GNOME, GRRR, MARTYR, METEORITE, PARASITE, VORTEX
  • DECK 4 : ABERRATION, ASSASSIN, CARNIVORE, CYCLONE, MACHINE, MUTANT, REPTILE, ZOMBIE

Volený: Formát Volený doporučujeme poté, co si vyzkoušíte všechny předpřipravené balíčky. V tomto formátu si hráči vybírají karty ze sdíleného balíčku a sestavují si ruku z 8 unikátních karet. Všechny karty zamíchejte do dobíracího balíčku. Poté odhalte čtyři vrchní karty tohoto balíčku. Hráč A si nejprve vybere jednu z těchto 4 karet. Hráč B si poté vybere 2 ze 3 zbývajících karet. Hráč A si pak vezme poslední kartu. Postup opakujte, ale tentokrát si první kartu vybere hráč B. Opakujte, dokud každý hráč nemá 8 karet. Pro formát Volený potřebujete pouze jednu kopii startovní sady.

Vlastní: Formát Vlastní je určen pro experty, kteří dokonale ovládají herní mechanismy a synergie speciálních schopností. Před zahájením hry si hráči sestaví vlastní balíček tak, že si ze všech dostupných karet vyberou 10. Hráč A nejprve odkryje 10 karet ze svého balíčku lícem nahoru a hráč B si vybere jednu, kterou po dobu hry z balíčku odstraní. Hráč B poté odkryje 10 karet ze svého balíčku a hráč A si vybere také jednu, kterou po dobu hry odstraní. Hráč A si poté vybere druhou kartu ze zbývajících 9 karet z balíčku hráče B, kterou odstraní. Nakonec si hráč B vybere druhou kartu z 9 zbývajících karet v balíčku hráče A, kterou odstraní. Po vyřazení dvou karet z každého balíčku má každý hráč balíček 8 karet. Ke hře potřebuje každý hráč potřebuje svoji vlastní kopii startovní sady.

Hráči zamíchají své karty a vezmou si je do ruky. Poté umístí kartu “Bastion” na levý konec své ruky. Hodem mincí určete začínajícího hráče.Ten ve svém prvním tahu začíná hru s hodnotou Many 6.

Hra

Hráči se při hře střídají. Každý tah je rozdělen do 3 fází:

Fáze 1 – Regenerace Many:

Hráč získá tolik Many, kolik karet má v ruce (včetně karty “Bastion/Fort”). Mana se používá k placení za karty. Hráč ji může použít během fáze 2 a 3 k zahrání bytostí a zaklínadel .

Fáze 2 – Vyvolávání:

Hráč může použít Manu získanou během fáze 1 na zahrání karet z ruky. Hráč může zahrát pouze 4 karty, které má v ruce nejvíce vlevo (kartu “Bastion/Fort” ignoruje).

Cena Many karty je uvedena v jejím levém horním rohu. Mana, která není během tahu spotřebována, je ztracena. Hráč nesmí utratit více Many, než kolik získal během fáze 1.

Hrací plocha se skládá ze dvou řad. Při hraní karty si hráč vybere, do které řady ji umístí.

Hráči vyvolávají bytosti pouze ve své části hrací plochy: hráč A umístí svou kartu vlevo od karet “Most” a hráč B umístí svou kartu vpravo od karet “Most”. Počet karet v jedné řadě není omezen. Vyvolaná bytost se vyloží z ruky hráče na hrací plochu lícem nahoru do libovolné řady. Karta musí být umístěna až za jeho ostatní vyložené bytosti. Karta zůstává ve hře, dokud není zničena.

Fáze 3 – Útok:

Každá bytost má danou hodnotu útoku a určitý počet životů.

Bytost nemůže útočit během tahu, ve kterém přišla do hry. Každá hráčova útočící bytost, způsobí zranění o velikosti své hodnoty útoku soupeřově bytosti. Útočící bytosti se automaticky aktivují v předem určeném pořadí: nejprve horní řada od bytosti, která je nejdále od “mostu” až k nejbližší, poté dolní řada taktéž od bytosti, která je nejdále od “mostu” až k nejbližší.

Když bytost obdrží souhrnné poškození (od jedné nebo více bytostí nebo zaklínadel) alespoň ve výši hodnoty bodů života, je zničena. Pohltí veškeré poškození způsobené útokem a karta se vrátí do ruky svého majitele na pravý konec ruky.

Nyní přesuňte všechny bytosti v řadě směrem k “mostu” tak, abyste zaplnili prázdný prostor. Bytosti, na které bylo útočeno, útok neopětují. Body života bytostí, které nebyly zničeny se na konci tahu obnoví.

Během útoku způsobuje bytost zranění o velikosti své hodnoty útoku nejbližší soupeřově bytosti ve stejné řadě. Pokud neexistuje žádná soupeřova bytost, na kterou by bylo možné zaútočit, pak tato bytost způsobí poškození přímo soupeřově “Bastion/Fort”.

Když je “Bastion/Fort” poškozena, posuňte kartu v ruce hráče o tolik políček doprava, jako je hodnota poškození.

Když se karta “Bastion” dostane na pravý konec hráčovy ruky, je zničena: otočte kartu na stranu “Fort” a vraťte ji na levý konec hráčovy ruky. Nadměrné poškození způsobené “Bastionu” se nepřenáší na “Fort”. Když se karta “Fort” dostane na pravý konec hráčovy ruky, hráč prohrál.

Konec hry

Hra končí, jakmile se karta “Fort” dostane na pravý konec hráčovy ruky. Soupeř pak vyhrává hru.

Druhy karet

Bytosti zůstávají ve hře dokud nejsou zničeny.

Kartu Incantation (Zaklínadlo) lze zahrát během svém tahu buď ve fázi vyvolávání nebo ve fázi útoku. Zaklínadlo může cílit na jakoukoli bytost. Efekt karty Zaklínadla se uplatní okamžitě po jejím zahrání. Poté kartu Zaklínadla vraťte na pravý konec ruky.

Seznam zvláštních schopností

Tyto ikony představují zvláštní schopnosti určitých bytostí. Tyto schopnosti by se měly brát v úvahu pouze tehdy, když je bytost ve hře.

Šplouchnutí : Způsobí poškození cílené bytosti A ZÁROVEŇ bytosti na stejném místě v sousední řadě.

Proražení : Způsobuje poškození cílené bytosti A ZÁROVEŇ bytosti za ní ve stejné řadě (nikoli však Bastion/Fort).

Zuřivost : Může útočit na soupeřovy bytosti (kromě Bastion/Fort) v okamžiku, kdy vstoupí do hry.

Ochrana : V každém tahu odrazí první útok – snižuje poškození na 0.

Nezničitelný : Neplatí na ni efekty ani poškození z karet Incantation.

Berserk : Pokaždé, když tato bytost zaútočí a zničí soupeřovu bytost, útočí znovu.

Sprint : Kdykoli tato bytost zaútočí, posuňte ji nejblíže k mostu. Při tomto útoku způsobí +x poškození, přičemž x se rovná počtu bytostí, přes které se přesunula.

Aura : Aura je vždy spojena s další speciální schopností. Umožňuje sousedním bytostem ve stejné řadě využívat znázorněnou schopnost. Bytost sama však tuto schopnost nemá.

Režim Sólo – Rychlá hra

V režimu pro jednoho hráče můžete hrát Clash of Deck v rychlé nebo vlastní hře. Použijte všechna pravidla základní hry. Pokud si pravidla základní hry a pravidla pro jednoho hráče odporují, vždy použijte pravidlo pro jednoho hráče. AI označuje umělou inteligenci, které budete v tomto režimu čelit.

Příprava:

Obdržíte kartu “Bastion/Fort”. Umístěte 2 karty “Most” na hrací plochu.

Zamíchejte 32 karet a vytvořte dobírací balíček.

Poté odkryjte 4 horní karty z balíčku a jednu si vyberte. Umělá inteligence získá zbývající 3 karty. Postup opakujte, dokud nebudete mít 8 karet a AI nebude mít 24 karet.

Zamíchejte svých 8 karet a kartu “Bastion” vložte na levý konec ruky.

Zamíchejte 24 karet pro balíček AI a položte je lícem dolů. Kartu “Bastion” umístěte na samý spodek tohoto balíčku. Začínáte hru. Ve svém prvním tahu získáváte pouze 6 Many.

Hra

Váš tah probíhá stejně jako v pravidlech pro základní hru. Po skončení vašeho tahu hraje umělá inteligence:

Fáze 1 – Regenerace Many:

Umělá inteligence má k dispozici Manu skládající se ze dvou částí – pevné a proměnlivé. Pro rychlou hru je pevný počet 6 a proměnlivý počet je +1 Mana za každou bytost, kterou máte ve hře.

Fáze 2 – Vyvolávání:

Odhalte vrchní kartu balíčku AI a umístěte ji do oblasti AI na hrací ploše na horní řadu za bytosti, které jsou již ve hře.

Pokud celková hodnota karet vyvolaných v tomto tahu není rovna nebo vyšší než celková hodnota Many AI, odhalte další kartu z balíčku AI. Poté ji umístěte do oblasti AI na spodní řadu za bytosti, které jsou již ve hře.

Pokračujte ve vyvolávání karet střídavě v horní a spodní řadě, dokud se hodnota karet vyvolaných AI nevyrovná nebo nepřekročí její dostupnou Manu.

Pokud AI odhalí kartu Incantation(Zaklínadlo), vždy se zacílí na soupeřovu bytost, která je v řadě nejblíže k “Mostu”. Pokud není žádný cíl, karta Zaklínadla nemá žádný efekt a je odhozena na odhazovací balíček AI. AI neutrácí manu za kartu zaklínadla, která nemá cíl. Odhazovací balíček AI se nachází vedle jejího dobíracího balíčku a skládá se ze zničených bytostí a použitých zaklínadel.

Fáze 3 – Útok:

Když je zničena bytost AI nebo když je zahrána karta Incantation (Zaklínadlo), položte kartu na odhazovací balíček AI. Když AI dostane poškození od jedné z vašich bytostí, položte na její odhazovací hromádku tolik karet z vrcholu jejího balíčku, kolik bylo způsobené poškození, a tyto karty položte lícem nahoru.

Když je balíček AI prázdný a je vidět karta “Bastion”, otočte ji na stranu “Fort”. Poté zamíchejte všechny karty z odhazovacího balíčku AI do nového dobíracího balíčku a položte jej na kartu “Fort”.

Konec hry a podmínky pro vítězství:

Hra končí, když nastane jedna z těchto dvou situací. Pokud se vaše karta “Fort” dostane na pravý konec ruky, je AI okamžitě prohlášena za vítěze. Prohráli jste.

Pokud je balíček AI prázdný a je vidět karta “Fort”, hraje umělá inteligence ještě poslední kolo. Pokud odoláte, vyhráváte hru.

Režim Sólo – Vlastní hra

Pohrajte si s nastavením obtížnosti AI a pokuste se dosáhnout úrovně 5! Před hraním vlastních her doporučujeme procvičit se v několika rychlých hrách, abyste se hru naučili a objevili pravidla a zvláštnosti sólového režimu hry Clash of Decks.

1 / Po rozdání karet vyberte úroveň obtížnosti:

Snadná: 1 bod obtížnosti

Střední: 2 body obtížnosti

Těžká: 3 body obtížnosti

Hrdinská: 4 body obtížnosti

Mýtická: 5 bodů obtížnosti

2 / Poté upravte umělou inteligenci podle zvolené úrovně obtížnosti:

Určete proměnlivé množství many během fáze obnovy many umělé inteligence:

* +1 mana za každou bytost, kterou máte ve hře (+0 bodů obtížnosti).

* +2 many za každou bytost, kterou máte ve hře (+2 body obtížnosti).

Určete pevné množství many během fáze obnovy many umělé inteligence:

6 (+0 bodů obtížnosti)

7 (+1 bod obtížnosti)

8 (+2 body obtížnosti)

9 (+3 body obtížnosti)

10 (+4 body obtížnosti)

Určete prvního hráče:

Hráč (+0 bodů obtížnosti)

Umělá inteligence (+1 bod obtížnosti)

Určete odolnost AI:

Bez “Bastion”, AI začíná hru přímo s “Fort” (-1 bod obtížnosti).

S “Bastion” (+0 bodů obtížnosti)

Určete obranu umělé inteligence:

Vaše útoky na balíček AI způsobí tolik poškození, kolik je hodnota útoku vašich bytostí (+0 bodů obtížnosti).

Vaše útoky na balíček AI jsou sníženy na 1 poškození (+2 body obtížnosti).

Určete jedinečnou zvláštní schopnost, kterou získávají všechny bytosti s umělé inteligence:

Žádný (+0 bodů obtížnosti)

Šplouchnutí (+1 bod obtížnosti)

Proražení (+1 bod obtížnosti)

Zuřivost (+1 bod obtížnosti)

Ochrana (+1 bod obtížnosti)

Berserk (+1 bod obtížnosti)

3 / Nyní hrajte!

Máte-li jakékoli návrhy nebo dotazy k pravidlům, kontaktujte nás prosím: info@grammesedition.fr

FAQ – Obecné

Mohu hrát Clash of Decks pouze s jednou startovní sadou? Pro režim Solo pro jednoho hráče a duel (formát Volený) potřebujete pouze jednu kopii startovní sady. Pro duelový režim (formát Vlastní) musí mít každý hráč vlastní kopii startovní sady.

Mám zbývající bytosti ve hře přesunout směrem k mostu, pokud byla zničena bližší bytost, nebo je mám nechat na místě, až do konce tahu? Když je bytost zničena (a vrací se tak na pravý konec ruky svého majitele), musíte okamžitě posunout všechny bytosti v řadě směrem k mostu tak, aby se místo zaplnilo.

Je možné během fáze vyvolávání nevyvolat žádné bytosti? Ano, je možné nevyvolat nic, ať už z vlastního rozhodnutí, nebo kvůli nedostatku many.

Mohu zahrát všechny karty v ruce (kromě karty Bastion/Fort)? Ne, musíte si ponechat alespoň jednu. Pokud máte v ruce pouze Bastion/Fort, pak je karta na pravém konci ruky a prohráváte hru.

Vzhledem k tomu, že mohu zahrát pouze 4 karty nejvíce vlevo v ruce (kromě karty Bastion/Fort), jsou to stejné 4 karty po celou fázi vyvolávání, a nebo jakmile vyložím kartu, mohu okamžitě použít další? Když ve fázi vyvolávání hráč vyloží do hry kartu z ruky, jeho pátá karta nejvíce vlevo se okamžitě stane jeho čtvrtou kartou nejvíce vlevo. Nyní může tuto kartu zahrát během téže vyvolávací fáze nebo až v dalších tazích.

Mohou být karty, které vstupují do hry, umístěny mezi karty, které jsou již ve hře? Ne, když karta vstupuje do hry, musí být umístěna na poslední místo v řadě, nejdále od karty “Most”.

Pokud útok způsobí bytosti větší poškození, než je počet jejích životů, je přebytečné poškození uděleno další bytosti v řadě a/nebo kartě Bastion/Fort? Ne, přebytečné body útoku jsou ztraceny. Je tedy možné promarnit útok vysoké hodnoty s bytostí, která má málo bodů života.

Když zahraji karty, které jsou nalevo od mé karty Bastion/Fort, automaticky se posune doleva. Když se mi pak zničená stvoření vrátí do ruky, vrátí se na pravý konec ruky. Takže tento systém funguje jako léčení? Přesně tak!

Čím více bytostí mám ve hře, tím méně bodů života a Many mám? Přesně tak, tento systém umožňuje neustále měnit rovnováhu sil mezi hráči.

Pokud útok způsobí kartě Bastion větší poškození, než je počet jejích zásahových bodů. Připadne přebytečné poškození kartě Fort? Ne, nadměrné poškození karty Bastion nemá na kartu Fort vliv.

Kdy lze zahrát kartu Incantation (Zaklínadlo)? Karty zaklínadel lze zahrát kdykoli během fáze vyvolávání nebo během fáze útoku. Když je zahrána karta zaklínadla, musíte obvykle určit cílovou bytost. Karta zaklínadla musí být při zahrání odhalena a jakmile je její efekt aktivován, přechází na pravý konec ruky svého majitele.

Můžete zahrát kartu Incantation (Zaklínadlo) více než jednou v jednom tahu? Pokud máte v ruce 5 nebo méně karet (včetně karty Bastion/Fort), je možné zahrát kartu zaklínadla několikrát v jednom tahu (dokud máte k dispozici dostatek Many).

Řídí se karty Incantation (Zaklínadla) stejným pravidlem jako bytosti, tj. způsobují poškození až další kolo po vyložení? Ne, účinek zaklínadel platí okamžitě.

Jsou zvláštní schopnosti povinné? Ano, zvláštní schopnosti se uplatňují automaticky a systematicky. Pokud se mohou uplatnit, musí se uplatnit.

Když je zničeno několik bytostí najednou pomocí Šplouchnutí nebo Proražení, v jakém pořadí se vrátí do ruky svého majitele? Majitel karet rozhoduje o pořadí, v jakém se karty vrátí na pravý konec ruky.

FAQ – Speciální schopnosti

Pokud bytost se speciální schopností Proražení nebo Šplouchnutí zaútočí na bytost se speciální schopností Ochrana, spustí se Proražení nebo Šplouchnutí? Ano. Absorbuje se pouze poškození způsobené přímo bytosti se zvláštní schopností Ochrana.

Bytost čelí útoku soupeřovy bytosti se speciální schopností Proražení. Pokud za napadenou bytostí nestojí žádná další bytost, způsobí Proražení poškozeni kartě Bastion/Fort? Ne, zvláštní schopnost Proražení způsobuje poškození pouze bytostem (nikdy ne Bastionu/Fortu).

Pokud má bytost zvláštní schopnost Šplouchnutí i Proražení, aktivuje se Proražení i na bytosti, která stojí za tou, na kterou dosáhlo Šplouchnutí? Ne, Proražení způsobí poškození pouze bytosti ve stejné řadě, která se nachází za bytostí, na kterou byl útok zacílen.

Pokud v řadě není žádná bytost a moje bytost zaútočí na kartu Bastion/Fort, aktivuje se Šplouchnutí nebo Proražení? Ne, speciální schopnosti Šplouchnutí a Proražení se aktivují pouze na bytosti, nikdy ne na kartu Bastion/Fort.

Umožňuje zvláštní schopnost Zuřivost bytosti zaútočit na Bastion/Fort v okamžiku, kdy vstoupí do hry? Ne, zvláštní schopnost Zuřivost umožňuje bytosti útočit v okamžiku, kdy vstoupí do hry, pouze na soupeřovy bytosti (nikdy ne na Bastion/Fort).

Může být bytost se speciální schopností Nezničitelný cílem karty Incantation (Zaklínadlo)? Ano. I když bytost se zvláštní schopností Nezničitelný neobdrží žádné poškození nebo efekt, stále může být cílem karty Zaklínadlo

Pokud se bytost se zvláštní schopností Sprint nenachází nejblíže mostu, provede v tahu dva útoky: jeden skokem a druhý, až se vrátí na řadu? Ne, bytost se zvláštní schopností Sprint provede v jednom tahu pouze jeden útok.

Kdy zmizí bonus k útoku, který poskytuje zvláštní schopnost Sprint? Bonus k útoku udělený zvláštní schopností Sprint zůstává aktivní až do konce útočné fáze.

Když bytost se zvláštní schopností Berserk zničí bytost a v její řadě už není žádná další soupeřova bytost, zaútočí na Bastion/Fort? Ano, když bytost se zvláštní schopností Berserk zničí poslední bytost v řadě, může znovu zaútočit, a proto se zaměří na Bastion/Fort (pokud se bytost nedostala do hry v tomto tahu a nemohla zaútočit díky zvláštní schopnosti Zuřivost).

Může bytost se zvláštní schopností Berserk znovu zaútočit, když zničí Bastion ? Ne, zvláštní schopnost Berserk se spustí pouze tehdy, když je zničena bytost. Bastion není bytost.

Do kdy může sousední bytost využívat zvláštní schopnosti udělené aurou? Sousední bytost může využívat speciální schopnosti, dokud je bytost s Aurou ve hře. Jakmile se tato bytost pohne nebo opustí hru (a vrátí se do ruky svého majitele), sousední bytost okamžitě ztratí schopnost udělenou Aurou.

Má bytost se zvláštní schopností s Aurou výhodu z této zvláštní schopnosti samotné? Ne, bytost sama tuto zvláštní schopnost nemá. Pouze dvě jiné, potenciálně sousedící bytosti.

Pravidla ke stažení